Digital tillgänglighet har erkänts som en mänsklig rättighet och en rättslig skyldighet enligt internationell och europeisk lagstiftning.

Det omfattas av artikel 9 och 21 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och implementeras i EU genom lagstiftning såsom direktivet om audiovisuella medietjänster, den europeiska tillgänglighetslagen och webbtillgänglighetsdirektivet.

Trots dessa framsteg, samt den oerhörda potentialen för digital teknologi att verkligen bli tillgänglig för alla, har den digitala revolutionen också förstärkt befintliga hinder och ojämlikheter, och till och med medfört nya sådana.

DA4YOU-projektet har som syfte att öka medvetenheten kring unga vuxnas rättigheter till digital tillgänglighet och hur rättigheterna kan utövas, samt att främja deras demokratiska deltagande i samhällsdebatten kring tillgänglighet, oavsett funktionshinder, plats eller språk.

Debatten handlar om att se till att behov och rättigheter till tillgänglighet i Europa säkerställs. De unga vuxna deltagarna i detta projekt är experter på sina egna liv. De kan därmed bidra med innovativa idéer och tillvägagångsätt för att tacka aktuella problem och frågeställningar, som kan forma en ny grund för framtida åtgärder.